Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941Vsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem

Proces zatiranja
slovenskega jezika

Plebiscit

Medvojni čas

Anšlus

Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Napad na
Jugoslavijo

April 1942 -
mesec masovnega
pregona koroških
Slovencev

Taboriščno življenje

Upor

Vrnitev

Povojni čas

Zapisovanje spominov


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Pri besedi "druga svetovna vojna" ne mislimo samo na značilnosti vseh vojn: ubijanje in rušenje, temveč tudi na masovno preganjanje in iztrebljanje etničnih skupin, ki niso ustrezale predstavam vodje nemškega rajha Adolfa Hitlerja. Najbolj zasovražena skupina je bila židovska. Protijudovska politika nacionalsocialistov je koristila Nemcem v več primerih. V glavnem je lahko Hitlerjev režim na Judovskem primeru pokazal kakšna usoda čaka nasprotnika. Poleg tega pa je judovsko premoženje nudilo dobrodošlo možnost, da se zamašijo občasne finančne vrzeli nacionalsocialistične države.
Zaupljivo nalogo o utrjevanju nemške narodnosti v rajhu je dobil šef nemške policije Heinrich Himmler. Njemu so bile podrejene sledeče skupine: glavni državni varnostni urad, urad državnega komisarja za utrjevanje, Volksdeutsche Mittelstelle, glavni rasni in kolonizacijski urad SS, osrednji vselitveni urad ter dve delniški družbi, in to Nemška preselitvena zaupniška družba in Nemška naselitvena družba. Zadnji dve omenjeni družbi sta delovale skupaj s tajno policijo Gestapo, delno z deželno vlado, z župani in funkcionarji stranke in s kmečko organizacijo na deželni, okrajni, občinski in krajevni ravni tudi na Koroškem. Glavna oseba za "koroško vprašanje", kot vodja deželnega urada, urada za narodnost, koroške deželne zveze VDA ter poverjenik Volksdeutsche Mittelstelle, pa je še vedno bil Alois Maier-Kaibitsch. Z začetkom druge svetovne vojne je Kaibitsch prezentiral Berlinu prve osnutke o izmenjavi koroških Slovencev s Kanalčanami. Ker fašistični okupator Mussolini ni trpel nemško govorečo ljudstvo v svoji državi, bi bila ta alternativa še najboljša. S tem bi preprečili konflikt z zavezniško državo Italijo in istočasno bi se znebili nezaželjenih Slovencev. Problem je obstal le v tem, da so se med prebivalci Kanalske doline nahajali tudi "vindišarji", na katere bi lahko negativno vpivali duhovniki iz slovenskih občin Koroške. Zaradi tega je zaprosil za deportacijo teh duhovnikov v notranjost nemškega rajha.

Pregon duhovnikov

Po plebiscitu leta 1920 so nekateri ukrepi katoliške cerkve na Koroškem močno omajali zaupanje Slovencev. Predvsem premestitve nemških duhovnikov v dvojezične kraje in ustavitev tiskanja časopisa "Nedelja", je pri Slovencih zbujal sum, da cerkev sodeluje s koroškim Heimatdienstom. Tudi sklep avstrijske škofovske konference iz leta 1933, da morajo duhovniki prenehati se politično angažirati, je najbolj prizadel slovensko manjšino. Zadeva pa se je zaostrila, ko se je cerkev spoprijaznila s "anšlusom" z novim režimom. Knezoškof dr. Adam Hefter je izrecno izjavil, da na noben način ne bo podpiral katerega koli duhovnika, proti kateremu bi oblast uvedla postopek zaradi kaznivega dejanja. Tako je cerkev tudi molčala, ko so nacisti preganjali 62 duhovnikov iz domačih krajih v zapore in koncentracijska taborišča. Šest jih svobode ni več dočakalo. Poleg njih naj bi se še spomnili štirih bogoslovcev, ki so umrli na fronti. V prazne fare dvojezičnih krajev so odpeljali nove nemške duhovnike, ki so skrbeli, da bo jezik javnega bogoslužja nemški. Nemške naj bi postale pridige, oznanila, verouk, verske ure za otroke, petje in molitev v cerkvi. Navodilom glede uvedbe nemščine je sledila še odredba, ki se je nanašala na uporabo na nagrobnikih, na cerkvenih zastavah itd.

Prve oblike očitnega zapostavljanja "manjvrednega naroda"

Zbirka podatkov o Slovencih se je že začela leta 1938. V teku časa so izvedli vedno več štetij in povpraševanj o narodni pripadnosti, poklicih ali družinskem stanju. V upanju, da njihova bodočnost ne bo usodna, je vedno več Slovencev zašlo v skupino "vindišarjev". Pri ljudskem štetju leta 1939 se je vpisalo 7.715 oseb za slovensko narodnost (in še 106 oseb za narodnost "windisch"), slovenščino kot materinščino je navedlo 43.107 oseb (od tega jih je navedlo samo slovenščino 14.088 oseb, nadaljnjih 7.613 v kombinacij z nemščino; 8.305 oseb je zapisalo "windisch" kot svojo materinščino, 13.173 ljudi pa je vneslo "deutsch und windisch"), najmanj še enkrat toliko ljudi pa je prikrilo svojo slovensko materinščino. Na podlagi takih podatkov so šteli okoli 246 "nevarnih Slovencev".
Grenzsicherungsverordnung
Vodja NSDAP za okrožje Beljak, Peter Piron, zavzema stališče k predaji zemljišča zavednemu Slovencu (Iz knjige "Narodu in državi sovražni - Volks- und staatsfeindlich", Celovec/Klagenfurt 1992)
Politika nemških nacionalistov je predvidevala pred napadom na Jugoslavijo leta 1941 sledeče točke: Izrinjenje slovenskega jezika iz javnega prostora, birokratsko preprečanje slovenskega kulturnega dela, ekonomska diskriminacija posameznih Slovencev, zasledovanje tja do prisilne napotitve predvsem vodilnih osebnosti slovenskega naroda. Tako so v šolskem letu 1938/1939 ukinili utrakvistični pouk in "premestili" sledeče osebe: predsednika slovenske prosvetne zveze Joška Tischlerja, tajnika slovenske prosvetne zveze Rada Wuteja, člana slovenske prosvetne zveze Vinka Zwittra, Milko Hartman, Simona Martinjak in učitelja Franca Aicholzerja. Grozili so Slovencem s odtegnitvijo otroške naklade, s odtegnitvijo dovoljenja obrtovanja, s odtegnitvijo dovoljenja prodaje nekega posestva itd. To pa vse samo, ker so bili pripadniki nezaželjene manjšine, ker so bili Slovenci. Kljub temu je slovensko vodstvo skušalo voditi politiko sožitja z nacističnim režimom, saj bi drugače grozila prepoved slovenskih organizacij in izgon njihovih predsednikov v koncentracijska taborišča.