Medvojni časVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem

Proces zatiranja
slovenskega jezika

Plebiscit

Medvojni čas

Anšlus

Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Napad na
Jugoslavijo

April 1942 -
mesec masovnega
pregona koroških
Slovencev

Taboriščno življenje

Upor

Vrnitev

Povojni čas

Zapisovanje spominov


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Medvojni čas

Pomembni letnici v zgodovini koroških Slovencev sta leto 1926 in 1930. Tedaj so se pogajali predstavniki obeh narodnostnih skupin o obljubljeni kulturni avtonomiji. Ostalo je le pri razpravah - Nemci namreč niso odobrili možnost duševnega in gospodarskega razvoja Slovencev.
Ker so jih Nemci vedno spet motili, se je število slovenskih prireditev drastično zmanjšalo. Ob občinskih volitvah 24.aprila 1932 nam opiše časopis "Koroški Slovenec" politično delovanje komunistov in socialdemokratov. Očital jim je namero narediti iz samostojnih kmetov delavce na lastnem posestvu. Omenjeni pa so tudi narodni socialisti, ki so nemškemu ljudstvu obetavali brezskrbno življenje v novi državi, udeležbo na dobičku vseh velikih podjetij, agrarno reformo, splošno starostno oskrbo, itd. Pozorno je zasledoval časopis položaj lužiških Srbov v Nemčiji in prišel do spoznanja: "Kdor ni nemške krvi, nima nobenih državljanskih pravic, ampak je tujec med njimi, ki ga smejo vsak čas izgnati, pa naj ima posest ali je nima. Dodatno bodo narodni socialisti razpustili slovenske prosvetne, gospodarske in zadružne organizacije, ustavili manjšinsko glasilo in razpustili manjšinsko politično zastopstvo, pristaši bodo brezpravni in ovirani celo v osebni svobodi". Tako je časopis zlovešč napovedal usodo slovenskega naroda. Leta 1932 je doživela "Koroška posredovalnica za zemljiški promet" "reinkanacijo". Glavne osebe ustanovljene organizacije, ki je bila sestavljena iz odbora zastopnikov domovinske zveze in Združenja nemških rajhovskih kmetov so imele še vedno veliko potrebo pridobiti posestva v slovenskih območjih za nemške rajhovce. Ob ukinitvi preseljevanja Nemcev leta 1933 je znašalo število tujih družin 139. Naslednje točke "velike nemške naloge" na Koroškem so bile onemogočanje stikov z matično domovino in izločanje Slovenske prosvetne zveze iz prosvetnega deželnega proračuna. Leta 1930 ob državno-in deželno zborskih volitvah in leta 1934 ob občnem zboru Slovensko krščansko-socialne zveze, se je čutil "Koroški Slovenec" dolžan pridobiti slovenskega obrtnika, kmeta in delavca nazaj v "slovensko družino". Vsi Slovenci naj bi strnili vrste, se zavedali pomoči cerkve in stika do sosednje države kraljevine SHS, ki naj bi bila jamstvo obstoja slovenskega naroda. Zaradi tega naj bi imel vsak Slovenec nalogo se potegovati za krščansko-socialno stranko. A tudi ta stranka je razočarala predstave oz. upanja koroških Slovencev.
Karakteristično za politiko med leti 1935 - 1938 je ponovni boj za "nezavedne Slovence". Tokrat so Slovenci že previdnejše ravnali z nekdanjimi "nemčurji" in jih razdelili v skupino, kjer je materna beseda v domači hiši zasovražena in v skupino, ki se razlikuje od zavednih Slovencev le v zgodovini minulega dvajsetletja s svojimi boji, glasovanjem ter od nekih predsodkih, šepetani nezavednim od Nemcev. Nekateri so sledili pozivu Slovencev, po večini pa so zapadali v nemški svet. Nemci so namreč ustanovili tako imenovane "domovinske krožke", ki so imeli s uprizoritvami gledaliških iger nalogo ponemčenja koroških Slovencev. Najbolj uspešne predstave so bile stare kmečke igre v mešanem jeziku, pri katerih je Slovenec vedno zavzel vlogo bebca in tako sprožil posmehovanje slovenskemu jeziku.