AnšlusVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem

Proces zatiranja
slovenskega jezika

Plebiscit

Medvojni čas

Anšlus

Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Napad na
Jugoslavijo

April 1942 -
mesec masovnega
pregona koroških
Slovencev

Taboriščno življenje

Upor

Vrnitev

Povojni čas

Zapisovanje spominov


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Anšlus

Leta 1938 se je stopnjeval pritisk nemškega rajha na avstrijsko republiko. Hitler je pozval zveznega kanclerja Avsrtije Schuschnigga imenovati nacionalnega socialista Arthur Seys-Inquarta za notranjega minstra in tako odpreti vrata za nemške nacionaliste. V tej skrajni stiski se je obrnil na avstrijske državljane in določil 13. marec za dan ljudskega povpraševanja. Posebno na Koroškem so se glavne politične osebe potegovale za združitev z nemškim rajhom. Zaradi tega so Slovencem nasproti uporabljali več strategij: od telesnih in besednih zastraševanj preko groženj do slovesnih obljub. Tako je npr. deželni glavar Koroške Pawlowski obljubil Slovencem boljšo varnost pod novo oblastjo; rekel je: "Slovenci! Ne bojte se vaše narodne kulture, Korošci je namreč ne morejo pogrešati, ker je del Koroške dežele". Konec konca pa ni bilo več potrebno izvesti ljudsko povpraševanje, ker so 12. marca že vkorakali nemške čete preko avstrijskih mej.
Na Koroškem je nastal iz duhovnega boja militantni, ki je izključeval vsakršno mednarodnostno rešitev. Slovenci so izgubili takoj vse pravice, ki so bile sklenjene s senžermansko pogodbo. Hitler pa je odklanjal ponemčevanje dvojezičnega območja s argumentom, da bi se manjvredna slovenska kri pomešala z višjestoječo nemško. Slovenci, ki so se oklepali zadnjih upanj, so mislili, da bo nacionalni socializem oprt na rasistično miselnost opustil teorijo o vindišarskem narodu na Koroškem. Konkretni razvoj pa je pokazal, da je ravno ta teorija, ki je bila že dolga leta sestavni del koroškega ponemčevalnega sistema, postala močen steber raznarodovalne politike in doživela prav v letih nacizma svoj največji razmah. Vindišarska teorija je gradila na izjavah jezikoslovca E. Kranzmayer, pri katerih je "avtohtono narodnost Slovencev" poimenoval z "windisch", "visoko obliko narodnoslovenskega življenja s "slowenisch". Slovenska narečja je imel za "vključljiv sestavni del nemške kulturne skupnosti". Taki zaključki so imeli za posledico dvoje: legitimirali so ponemčevalno politiko nasproti najširšim slojem slovenskega prebivalstva, po drugi strani pa jih (mogoče) obvarovali še pred bolj krutimi oblikami nasilja.